სალომე ტეფნაძე – ადმინისტრაციული მენეჯერი

  • ორგანიზაციის საქმისწარმოება;

  • საკადრო დოკუმენტაციის წარმართვა და ხელშეკრულებების გაფორმება;

  • შემოსული წერილების და სხვა დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა დახარისხება და შენახვა;

  • მიღებული დოკუმენტების, წერილების გამართულად აღრიცხვისა და შესაბამის პირებზე დროული გადაცემის უზრუნველყოფა;        

  • შესადგენი დოკუმენტების სისწორის და ხარისხის კონტროლი, მათი შეთანხმება და დამტკიცება დირექტორის მიერ;

  • არქივში შესანახი დოკუმენტების გადარჩევის უზრუნველყოფა;

  • საოფისე შესყიდვების მართვა;

  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება და მართვა.

DSC_8233-1-160x300.jpg