ლელა ფიცხელაური – დირექტორის მოადგილე

 • ერთიანი ეროვნული სასწავლოგეგმით გათვალისწინებული სწავლების განხორციელება;

 • ერთიანი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ინდიკატორების შესაბამისი შინაარსის შერჩევა და მეთოდიკის განსაზღვრა;

 • სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი;

 • მოსწავლეების აკადემიური მიღწევების მონიტორინგისა და შეფასების დაგეგმვა და განხორციელება;

 • პედაგოგთა, აღმზრდელთა, მოსწავლეთა და სხვა მუშაკთა დასწრების აღრიცხვა;

 • სასკოლო საგაკვეთილო ცხრილის შედგენა და მისი შესრულების უზრუნველყოფა;

 • კლასგარეშე საქმიანობების (მოსწავლეთა კლუბები, პროექტები, ექსპედიციები და სხვა ღონისძიებები) მიმდინარეობის ორგანიზება და მართვა; 

 • პედაგოგთა და აღმზრდელთა სასკოლო კონფერენციების ორგანიზება და მართვა;

 • მისი ამ საქმიანობის კუთხით რეკომენდაციების წარდგენა;

 • სკოლაში მიმდინარე საგანმანათლებლო (საგაკვეთილო _ აღმზრდელობითი); პროცესის ტექნიკური მხარის ხარისხის მონიტორინგი, რეკომენდაციების და მითითებების შემუშავება;

 • მისი საქმიანობის კუთხით, სამსახურეობრივ ურთიერთობაში მყოფი თანამშრომლებიდან ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი, რეკომენდაციების და გაუმჯობესების გზების შემუშავება, რეკომენდაციების წარდგენა და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება;

 • ატარებს ოპერატიულ შეხვედრებს მასწავლებლებთან მიმდინარე საკითხებზე;

10314754_676742565694117_505818703587920