დიანა ქანთარია – ხარისხის მართვის მენეჯერი

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის ხარისხის მართვის სამსახური წარმოადგენს სკოლის ადმინისტრაციულ ერთეულს,
რომელიც აწარმოებს:
  • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა და მათი პერიოდული განახლება;

  • თანამშრომელთა კომპეტენციის ხარისხის შეფასებასა და მათი პროფესიული განვითარებისთვის ტრენინგების დაგეგმვა-განხორციელება;

  • ორგანიზაციაში მიმდინარე შინაარსობრივი, თემატური სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის (ანალიზის) მომზადება და დირექტორთან წარდგენა, რეკომენდაციების შემუშავებას;

  • ოპერატიული შეხვედრების ჩატარება კათედრების ხელმძღვანელებთან და მასწავლებლებთან მიმდინარე საკითხებზე;

  • ავტორიზაცია/აკრედიტაცია/ბრენდირებისთვის წარსადგენი თვითშეფასების მომზადება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (კომპიუტერების, სასწავლო ლაბორატოერიების, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის და ა.შ.) მდგომარეობის ანალიზი და რეკომენდაციების გაწევას;

dika-sur-217x300.jpg